Štatút

ŠTATÚT ODBORNÉHO VEDECKÉHO PERIODIKA
Acta historica Neosoliensia

I. Základné ustanovenia

§ 1
Acta historica Neosoliensia (ďalej len „AHN“) je odborné vedecké periodikum z oblasti histórie, muzeológie a príbuzných vedných odborov. Poslaním AHN je publikovať a sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu pracovníkov z Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici a z jej partnerských inštitúcií na Slovensku a v zahraničí.

§ 2
Vydavateľom AHN je Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.

§ 3
AHN vychádza s ročnou periodicitou a má pridelené ISSN 1336-9148.

II. Redakčná rada, predseda redakčnej rady, zostavovatelia

§ 4
Za odborné smerovanie, obsahovú náplň a kvalitu príspevkov AHN zodpovedá redakčná rada.

§ 5
Redakčnú radu tvoria domáci a zahraniční odborníci z akademických a vedeckých inštitúcií. Členov redakčnej rady na návrh Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici menuje a odvoláva predseda redakčnej rady.

§ 6
Redakčná rada má najmenej sedem členov. Členstvo v redakčnej rade je čestnou funkciou a je nezastupiteľné. Redakčná rada zasadá aspoň jedenkrát ročne. Členovia redakčnej rady predkladajú svoje návrhy a pripomienky k smerovaniu AHN a k obsahovej náplni jednotlivých čísiel osobne na zasadnutí redakčnej rady alebo vopred písomne, resp. elektronicky predsedovi redakčnej rady. Členovia redakčnej rady majú právo navrhovať príspevky na uverejnenie v AHN. Podieľajú sa na odbornom posudzovaní vybraných príspevkov.

§ 7
Členom redakčnej rady je počas svojho funkčného obdobia vedúci Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.

§ 8
Redakčná rada na svojom zasadnutí volí a odvoláva predsedu a tajomníka redakčnej rady.
Predseda aj tajomník redakčnej rady musia byť pracovníkmi Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.

§ 9
Predseda redakčnej rady zvoláva zasadnutia redakčnej rady, predkladá návrhy na zmenu štatútu a ďalšieho smerovania AHN, menuje zostavovateľov jednotlivých čísel AHN, je na ňom hlavná zodpovednosť za konečnú obsahovú kvalitu, vonkajšiu podobu a zabezpečenie tlače jednotlivých čísiel AHN. Predsedu redakčnej rady v jeho neprítomnosti zastupuje tajomník redakčnej rady.

§10
Zostavovatelia jednotlivých čísiel AHN sú výkonnými pracovníkmi, ktorí zabezpečujú prípravu konkrétneho čísla, komunikáciu s prispievateľmi a recenzentmi, editáciu textov, finálnu vizualizáciu celého čísla a jeho odovzdanie v požadovanom formáte tlačiarovi.

III. Štruktúra Acta historica Neosoliensia, publikovanie príspevkov

§ 11
AHN má svoju vnútornú štruktúru, ktorú navrhuje a schvaľuje redakčná rada. K pravidelným rubrikám patria rubriky: Štúdie, Výstupy z grantov, Rozhľady, Metodológia, Polemiky a diskusie, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Dokumenty, Recenzie, Správy. K príležitostným a mimoriadnym rubrikám patria rubriky: Jubileum a Študentská vedecká aktivita. Zaradenie jednotlivých príspevkov do konkrétnych rubrík na návrh zostavovateľov schvaľuje predseda redakčnej rady.

§ 12
Vedecké štúdie a odborné články v jednotlivých rubrikách posudzujú nezávislí recenzenti. Ich odporúčania sú zaväzujúce pri rozhodovaní o zaradení príspevku do AHN. O zaradení ostatných príspevkov na návrh zostavovateľov rozhoduje predseda redakčnej rady.

§ 13
AHN prednostne uverejňuje príspevky pracovníkov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici a pracovníkov partnerských inštitúcii zo Slovenska i zahraničia.

§ 14
Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori. AHN uverejňuje aj príspevky a názory, ktoré nemusia byť v súlade s mienkou všetkých členov redakčnej rady.

§ 15
Autorom príspevkov patrí 1 exemplár čísla, v ktorom bol uverejnený ich príspevok a separát v elektronickej podobe (pdf-verzia). Iná forma autorského honorára je nenárokovateľná.

IV. Distribúcia AHN

§ 16
Distribúciu AHN zabezpečuje Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.

§ 17
AHN sa distribuuje do vybraných knižníc podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a do knižníc partnerských inštitúcií doma a v zahraničí.

§ 18
Pri distribúcií AHN konkrétnym záujemcom sa uprednostňuje princíp reciprocity. Takouto výmenou získané publikácie patria knižnici Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.

V. Záverečné ustanovenia

§ 19
Tento štatút bol prerokovaný a schválený redakčnou radou v zložení: Rastislav Kožiak (predseda), Imrich Nagy (tajomník), Július Alberty, Miroslav Daniš, Jolana Darulová, Karol Fremal, Jana Grollová, Pavol Martuliak, Martin Pekár, Ján Steinhübel, Dušan Škvarna, Michal Šmigeľ, Oto Tomeček, Vladimír Varinský (členovia).